Apie mus

Įmonės „ALG logistika“ veikla prasidėjo 2003 metais, kai įmonių grupėje „Alma littera“ buvo įsteigtas logistikos padalinys, priklausantis UAB „Šviesa“. Logistikos padalinys ėmė teikti tiekimo kontrolės ir logistikos paslaugas vidinėms grupės įmonėms.

Po ketverių metų logistikos padalinys išplėtė teikiamų paslaugų spektrą – pradėjo aptarnauti B2B ir B2C sektorius bei persikėlė į logistikos centrą Laisvojoje ekonominėje zonoje Kaune.
2009 metais įmonės veikla optimizuojama. Siekiant sumažinti kaštus, padidinti transporto paslaugų lankstumą bei siuntų pristatymo kokybę, atsisakoma savo transporto ir pradedama bendradarbiauti su kurjerių paslaugas teikiančiomis kompanijomis.

2012 metais UAB „Šviesa“ logistikos padalinys ima veikti kaip savarankiška įmonė – įsteigiama uždaroji akcinė bendrovė „ALG logistika“. Įmonė pradeda teikti kompleksines sandėlių logistikos ir transporto paslaugas (3 PL) ne tik įmonėms, priklausančioms „Alma littera“ grupei, bet ir išoriniams klientams. 


Logistikos centras

ALG logistikos sandėliai yra įsikūrę logistikos komplekse, pagal geografinę padėtį tobulai tinkančiame atlikti centrinio ar regioninio sandėlio (ir Lietuvai, ir Pabaltijui) funkcijas. Sandėliai pastatyti Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (3 km. Iki Kauno centro), strateginių A1 ir A6 kelių kryžkelėje. 

Sandėlio techninė charakteristika:

 • Klasė: A
 • Palaikoma temperatūra: >12 °C
 • Darbinis aukštis: 105 m
 • Sandėlio plotas: 10 000 m2 (+)

Saugumas:

 • 24/7/365 apsauga
 • Aptverta teritorija
 • Apšviesta teritorija
 • Vaizdo stebėjimų kamerų tinklas
 • Saugos signalizacija
 • Priešgaisrinė signalizacija
 • Centrinių vartų apsaugos postas
 • Į/išvažiavimas tik su leidimas
 • Saugoma stovėjimo aikštelė.

 

Privatumo taisyklės

Bendra informacija

UAB „ALG logistika“, juridinio asmens kodas: 302844015, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Vytauto pr. 29 (toliau – mes, Bendrovė) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir lankantis valdomoje interneto svetainėje http://www.alglogistika.lt/ (toliau – Interneto svetainė). PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Bendrovės rekvizitai:

Juridinio asmens kodas: 302844015
Buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Vytauto pr. 29
Tel.: (8 37) 34 19 30
El. paštas: info@alglogistika.lt

Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PT, nes, kiekvieną kartą lankydami Interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose PT. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų Interneto svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir / ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Interneto svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Bendrovės darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją apie jus renkame? Kaip naudojame jūsų informaciją?

Renkame tiesiogiai jūsų pateikiamą informaciją

Mūsų Interneto svetainė nesuteikia galimybės tiesiogiai rinkti lankytojų informaciją, tačiau svetainėje pateikiami Bendrovės kontaktai, kuriais pasinaudodami lankytojai gali į kreiptis į mus ir tokiu būdu tiesiogiai pateikti savo asmens duomenis.

Gauname informaciją iš savo klientų jiems teikdami paslaugas

Mūsų klientai, naudodamiesi Bendrovės teikiamomis paslaugomis, gali perduoti mums asmens duomenis tam, kad galėtume įvykdyti siuntų pristatymo, grynųjų pinigų surinkimo pristatant krovinį ir kitas mūsų teikiamas paslaugas. Tokiu atveju Bendrovė veikia kaip duomenų tvarkytojas – galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; mes negalime šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo savo klientams tikslais ir veikiame pagal duomenų valdytojo (kliento) nurodymus.

Jei siekiate gauti daugiau informacijos apie šiame kontekste atliekamą asmens duomenų tvarkymą ar pasinaudoti savo turimomis teisėmis, maloniai prašome kreiptis į atitinkamą mūsų klientą, kuriam teikiame savo paslaugas.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, renkami asmens duomenys, jų saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas

Veikdama kaip duomenų valdytojas, Bendrovė tvarko asmens duomenis tokiais tikslais ir tvarka:

Duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenys

Saugojimo terminas (pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti)

Tvarkymo pagrindas

Reagavimas į užklausas

Interesantų, susisiekusių su Bendrove, vardai, pavardės

Tiek, kiek reikalinga konkrečiu atveju atsakyti į užklausą ir palaikyti kontaktą

Teisėtas Bendrovės interesas pateikti atsakymus ir susisiekti su interesantais, susidomėjusiais jos teikiamomis paslaugomis

Kontakto su klientais palaikymas

Klientų (juridinių asmenų) atstovų vardai, pavardės, darbovietės, pareigos, kontaktiniai duomenys

Iki dalykinių santykių pabaigos

Teisėtas Bendrovės interesas palaikyti kontaktą su savo klientais

Surinktą informaciją galime naudoti kitais tikslais tik su jūsų sutikimu*.


*Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes galime atskleisti jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • įmonei, kurios serveryje saugomi asmens duomenys, IT aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti Bendrovę arba bet kurios iš Alma littera įmonių grupės teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
 • kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Atvejai, kai mes perduosime informaciją:

 • Jūsų sutikimo pagrindu galime perduoti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų gavėjui, kuriam davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines, organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Bendrovės veikloje, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens Bendrovė kaip duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Bendrovė kaip duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Bendrovės Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Bendrovė neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose PT terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pvz., pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Slapuko naudojimo vieta 

Slapuko pavadinimas 

Paskirtis 

Naudojami duomenys 

Galiojimo terminas

 

 

 

 

 

http://www.alglogistika.lt/

Qtrans cookie test

Slapukas, naudojamas Interneto svetainės qTranslate įskiepio, leidžiančio svetainę pateikti keliomis kalbomis

Duomenys nenaudojami

Iki naršymo sesijos pabaigos

_ga

Slapukas, naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys

Unikalus ID numeris

2 metai

_gat

Slapukas, naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys

Unikalus ID numeris

1 minutė

_gid

Slapukas, naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys

Unikalus ID numeris

1 diena

NID

Slapukas, suteikiantis unikalų ID, kurį „Google“ naudoja įsiminti Jūsų pasirinkimus ir kitą reikšmingą informaciją, o taip pat pateikti personalizuotas reklamas, paremtas naujausiomis paieškomis ir ankstesnėmis sąveikomis

Unikalus ID numeris

6 mėnesiai

 

Slapukų naudojimas

Jums besilankant Interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi Interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

 • slapukai suteikia galimybę atpažinti jus, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos;
 • slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;
 • slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.

Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:

 • būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pvz., suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti;
 • veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą;
 • funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį svetainėje. Pvz., šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip jūsų vartotojo vardas.

Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

 • administruodami Interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai;
 • naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad išjungę slapukus, jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių PT neatitikimą, saugumo spragą mūsų Interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: UAB „ALG logistika“
Kauno m. sav. Kauno m. Vytauto pr. 29
Telefonu: (8 37) 34 19 30
El. paštu: info@alglogistika.lt
arba kreipkitės į mūsų įmonės Duomenų apsaugos pareigūną: pareigūnas@algrupe.lt.

Skundų pateikimas

Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija:

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. paštas ada@ada.lt

Baigiamosios nuostatos

Šios PT peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę PT, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir / ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia PT versija visada pateikiama svetainėje http://www.alglogistika.lt.

Dokumentas patvirtintas 2019 m. vasario 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. ALGL\ĮS\19\09

Paskutinį kartą PT peržiūrėtos 2019 m. vasario 26 d.

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politika

 

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politikoje (toliau – Politika) Jūs rasite išsamią informaciją apie Alma littera įmonių grupės įmonių (toliau – Bendrovė arba mes) vykdomą kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymą.  Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Asmens duomenų valdytojai – Alma littera įmonių grupės įmonės.

 

Alma littera įmonių grupės įmonės yra šios:

UAB Alma littera, j.a.k. 120029537, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, el. p. info@almalittera.lt

UAB ALG knygynai, j.a.k. 125940686, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, el. p. info@pegasas.lt

UAB Alma littera sprendimai, j.a.k. 225586480, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, el. p. info@alsprendimai.lt

UAB ALG logistika, j.a.k. 302844015, Vytauto pr. 29, LT-44352 Kaunas , el. p. info@alglogistika.lt

UAB Nirija, j.a.k. 306075272, Jogailos g. 9, Vilnius, el. p. info@nirija.lt

 

Alma littera įmonių grupės įmonių duomenų apsaugos pareigūno el. p.: pareigunas@alg.lt

Dėmesio! Jūsų duomenų valdytojas yra ta įmonė, kuriai teikiate / siunčiate savo duomenis.

 

 1. 1.        Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl (kokiu tikslu)?

1.1.   Atrankos į darbo vietą vykdymas ir Jūsų kandidatūros vertinimas

Duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Tvarkymo terminas

Bendroji informacija apie kandidatą: kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose;

Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys;

Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai;

 

Jūsų sutikimas*, kuris laikomas gautu, kai pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ar kitus dokumentus norėdami kandidatuoti į darbo vietą. Sutikimą galite bet kada atšaukti, parašydami pareigunas@alg.lt.

 

Atrankos vykdymo metu ir 1 mėnesį po jos pasibaigimo, nebent sutikimą atšauksite anksčiau.

Duomenų pateikimas nėra privalomas, tačiau tokiu atveju neteksite galimybės kandidatuoti.

1.2.   Kandidatų duomenų bazės administravimas

Jeigu Jūs pageidaujate gauti pasiūlymus apie Bendrovėje vykdomas darbuotojų atrankas, mes įtrauksime Jūsų duomenis į kandidatų duomenų bazę.

Duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Tvarkymo terminas

Bendroji informacija apie kandidatą: kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose;

Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys;

Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai;

Jūsų sutikimas, kuris laikomas gautu, kai jūs išreiškiate pageidavimą būti įtraukti į kandidatų duomenų bazę. Sutikimą galite bet kada atšaukti, parašydami pareigunas@alg.lt.

 

1 metai po atrankos pabaigos, nebent sutikimą atšauksite anksčiau.

Duomenų pateikimas nėra privalomas.

 1. 2.        Ilgesnis duomenų tvarkymo (saugojimo) terminas

 Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 •  esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 1. 3.           Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Dažniausiai Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų - kai Jūs atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą ir (ar) pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.).

Taip pat galime gauti informaciją iš kitų Alma littera įmonių grupės įmonių, jei jūs davėte sutikimą gauti pasiūlymus dėl laisvų darbo vietų.

Informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų CV ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus mes taip pat galime gauti iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz. iš Užimtumo tarnybos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“).

Tam tikrą informaciją apie Jus mes taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų, pvz. Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių. Tačiau tokią informaciją mes rinksime tik tuo atveju, jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti rekomendaciją arba atsiliepimą apie Jus.

Kai parašote mums el. laišką arba atsakote į Jums siųstą laišką.

 1. 4.    Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti personalo atrankos ir (ar) vertinimo paslaugų teikėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Jeigu Jūs dalyvaujate atrankoje vadovaujančiai pozicijai užimti, mes Jūsų kandidatūrą ir Jūsų duomenis galime pateikti mūsų kontroliuojančioms bendrovėms, kurios pagal mūsų įmonių grupėje galiojančias procedūras dalyvauja vadovaujančių darbuotojų kandidatūrų vertinimo ir (ar) karjeros sprendimų priėmimo procesuose.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Galime atskleisti/perduoti jūsų informaciją trečiajai šaliai bendrovės reorganizavimo, atskyrimo, verslo ar jo dalies pardavimo, perdavimo, nuomos, taip pat verslo kaip turtinio įnašo įnešimo į kitą juridinį vienetą ar bankroto atveju;

 1. 5.      Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis Europos Sąjungos teritorijoje. Jei atsirastų poreikis perduoti Jūsų duomenis už Europos Sąjungos ribų, mes būtinai apie tai Jus informuosime ir tai atliksime pagal teisės aktų reikalavimus.

 1. 6.      Kokias teises Jūs turite:
 • Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
 • Teisė ištaisyti asmens duomenis: Jeigu pasikeitė Jūsų kandidatavimo dokumentuose mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
 • Teisė atšaukti sutikimą: Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.
 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą:  Duomenis, kuriuos iš Jūsų gavome kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant (taikoma tik kandidatų duomenų bazėje tvarkomų Jūsų duomenų atžvilgiu), Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.
 • Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus el. paštu: pareigunas@alg.lt. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos  g. 17, Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).
 1. 7.    Prašymų nagrinėjimo tvarka

Mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įsitikinę Jūsų tapatybe, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz. dėl itin didelės informacijos apimties) arba jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

 1. 8.        Duomenų saugumas

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

 1. 9.    Interneto svetainė, slapukai, signalai ir panašios technologijos

Jei jūs naudojatės www.pegasas.lt interneto svetaine, susipažinkite su Privatumo politika ir Slapukų politika bei nustatymais, kurie skelbiami interneto svetainėje: https://www.pegasas.lt/c/privatumas-ir-slapuku-veikla/.

 

 

 1. 10.     Kokiais būdais galite su mumis susisiekti?

Konkrečios Alma littera įmonių grupės įmonės kontaktai nurodyti viršuje.

Duomenų apsaugos pareigūno el. p.: pareigunas@alg.lt

 

 1. 11.     Baigiamosios nuostatos

Naujausia Alma littera įmonių grupės įmonių Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politikos versija visada pateikiama interneto svetainėje http://www.pegasas.lt.

Dokumentas atnaujintas 2023-04-06

 

________________________

alma littera įmonių grupė