Apie mus

Įmonės „ALG logistika“ veikla prasidėjo 2003 metais, kai įmonių grupėje „Alma littera“ buvo įsteigtas logistikos padalinys, priklausantis UAB „Šviesa“. Logistikos padalinys ėmė teikti tiekimo kontrolės ir logistikos paslaugas vidinėms grupės įmonėms.

Po ketverių metų logistikos padalinys išplėtė teikiamų paslaugų spektrą – pradėjo aptarnauti B2B ir B2C sektorius bei persikėlė į logistikos centrą Laisvojoje ekonominėje zonoje Kaune.
2009 metais įmonės veikla optimizuojama. Siekiant sumažinti kaštus, padidinti transporto paslaugų lankstumą bei siuntų pristatymo kokybę, atsisakoma savo transporto ir pradedama bendradarbiauti su kurjerių paslaugas teikiančiomis kompanijomis.

2012 metais UAB „Šviesa“ logistikos padalinys ima veikti kaip savarankiška įmonė – įsteigiama uždaroji akcinė bendrovė „ALG logistika“. Įmonė pradeda teikti kompleksines sandėlių logistikos ir transporto paslaugas (3 PL) ne tik įmonėms, priklausančioms „Alma littera“ grupei, bet ir išoriniams klientams. 


Logistikos centras

ALG logistikos sandėliai yra įsikūrę logistikos komplekse, pagal geografinę padėtį tobulai tinkančiame atlikti centrinio ar regioninio sandėlio (ir Lietuvai, ir Pabaltijui) funkcijas. Sandėliai pastatyti Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (3 km. Iki Kauno centro), strateginių A1 ir A6 kelių kryžkelėje. 

Sandėlio techninė charakteristika:

 • Klasė: A
 • Palaikoma temperatūra: >12 °C
 • Darbinis aukštis: 105 m
 • Sandėlio plotas: 10 000 m2 (+)

Saugumas:

 • 24/7/365 apsauga
 • Aptverta teritorija
 • Apšviesta teritorija
 • Vaizdo stebėjimų kamerų tinklas
 • Saugos signalizacija
 • Priešgaisrinė signalizacija
 • Centrinių vartų apsaugos postas
 • Į/išvažiavimas tik su leidimas
 • Saugoma stovėjimo aikštelė.

 

Privatumo taisyklės

PRIVATUMO POLITIKA

Bendra informacija 

UAB „ALG logistika“ (toliau – Duomenų valdytojas, Bendrovė) šioje Privatumo politikoje siekia skaidriai informuoti, kaip tvarkomi asmens duomenys.

Privatumo politika taikoma, kai lankotės internetinėje svetainėje www.alglogistika.lt, skambinate telefonu, lankotės Bendrovės patalpose ir kitais Privatumo politikoje nurodytais atvejais, kai tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais. 

Privatumo politikos nuostatomis vadovaujamės ir tais atvejais, kai asmens duomenis pradėjome tvarkyti iki šio dokumento įsigaliojimo.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.

Jei pateikiate ne savo asmens duomenis, privalote turėti kito asmens sutikimą.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „ALG logistika“

Juridinio asmens kodas: 302844015

Buveinės adresas: Vytauto pr. 29, Kaunas

Tel.: +37068292379

El. paštas: [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: [email protected]

 

Kokią informaciją apie jus renkame, kokiais tikslais tvarkome, kiek laiko duomenis saugome?

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Renkami asmens duomenys

Teisinis pagrindas

Saugojimo terminas

Sutarties sudarymas ir vykdymas

Kliento atstovo vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.

Sutartis, teisėtas interesas

10 metų po sutarties įvykdymo

Užklausų administravimas

El. pašto adresas ir kita el. laiške nurodyta informacija

Teisėtas duomenų valdytojo interesas atsakyti į gautas užklausas*

Teisinė prievolė (skundo gavimo atveju)

6 mėn. nuo užklausos išsprendimo. Skundo atveju tol, kol bus galutinai išspręstas skundas.

Interneto svetainės patogumo gerinimas, sužinojimas, kaip naudojamasi svetaine, statistikos stebėjimas, rinkodaros pasiūlymų pateikimas*

Slapukų pagalba surinkta informacija (žr. slapukų aprašymą)

Sutikimas

Priklauso nuo kiekvieno slapuko (žr. slapukų aprašymą)

Asmenų ir turto apsauga

Vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuoti vaizdai

Teisėtas interesas*

30 dienų nuo duomenų surinkimo

Interesų gynimas valstybinėse institucijose ar teisme (jei atsiras toks poreikis)

Visi turimi asmens duomenys, kurių gali prireikti

Teisėtas duomenų valdytojo interesas apsiginti, įrodyti savo veiksmų teisėtumą**

Priklausomai nuo kiekvieno atvejo, iki tyrimo ar teismo pabaigos

 

* turite teisę prieštarauti dėl duomenų tvarkymo, atliekamo remiantis teisėtu duomenų valdytojo interesu. Prieštaravimą galite pareikšti el. paštu [email protected]. Tuo atveju jei Jūsų interesai bus viršesni, nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymą.


  Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes atskleisime jūsų asmens duomenis toliau nurodytiems subjektams:

 • įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu: siuntų pristatymo paslaugas teikiančioms bendrovėms, bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas, siuntų surinkimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, reklamos ir komunikacijos/viešųjų ryšių paslaugas teikiančioms bendrovėms, kitiems reikalingas paslaugas teikiantiems asmenims, tokiems kaip teisininkai, auditoriai, konsultantai ir t.t. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
 • Alma littera grupės įmonei UAB Nirija, juridinio asmens kodas 306075272, Jogailos g. 9, Vilnius, taip pat kitiems IT, telefonijos, svetainės palaikymo ir vystymo ar kitas reikalingas paslaugas teikiantiems asmenims.
 • kitiems subjektams, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas paslaugas.
    

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pavyzdžiui, teismo sprendimą); 
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba bet kurios iš jos Alma littera grupės įmonių teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • galime atskleisti/perduoti jūsų informaciją trečiajai šaliai bendrovės reorganizavimo, atskyrimo, verslo ar jo dalies pardavimo, perdavimo, nuomos, taip pat verslo kaip turtinio
 • įnašo įnešimo į kitą juridinį vienetą ar bankroto atveju;
 • kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu. 


Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Tam tikrais atvejais, kai tai būtina (pavyzdžiui, pasitelkiant paslaugų teikėjus, veikiančius kitose valstybėse), asmens duomenys gali būti perduoti į trečiąją valstybę (valstybę, esančią už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės ribų). Tokiu atveju taikome adekvačią apsaugą užtikrinančias priemones (perduodama į valstybę, kurią Europos Komisija yra pripažinusi užtikrinančia adekvatų duomenų apsaugos lygį, vadovaujamasi Standartinėmis sutarčių sąlygomis, o taip pat, kai būtina, perdavimas atliekamas vadovaujantis kitais tesėtais pagrindais: gavus aiškų sutikimą; tada, kai perdavimas būtinas kliento ir Duomenų valdytojo sutarčiai vykdyti arba ikisutartinėms priemonėms, kurių imtasi kliento kaip duomenų subjekto prašymu, įgyvendinti; tais atvejais, kai duomenų perdavimas yra būtinas siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; taikant kitas tinkamas arba pritaikytas apsaugos priemones ir būdus, leidžiančias teisėtai perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes.


Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. 

 

Kokios Jūsų teisės?

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti). Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame prieš duomenų rinkimą arba duomenų rinkimo metu, pateikdami susipažinti su šia Privatumo politika;
 •  susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti). Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Jeigu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, saugojimo laikotarpius ir kt.;
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti). Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildytume neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti ištrinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“). Esant BDAR 17 str. nurodytoms priežastims, turite teisę pareikalauti ištrinti tvarkomus asmens duomenis, pavyzdžiui, jei jūsų asmens duomenys nebereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti, įgyvendinti; jei jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;
 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti). BDAR 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, Jūs turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai, pavyzdžiui, asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Privatumo politikos reikalavimų;
 • reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis, kuriuos iš Jūsų gavome kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant ar sutarties sudarymo tikslais, kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kai tai techniškai įmanoma įgyvendinti (teisė perkelti);
 • atšaukti savo duotą sutikimą (nesutikti), pavyzdžiui, vykdyti tiesioginę rinkodarą, įskaitant profiliavimą. Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 d. e arba f punktus, įskaitant ir profiliavimą, remiantis tomis nuostatomis. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame BDAR ar kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/. Tačiau rekomenduojame prieš teikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, visų pirma kreiptis į mus – pabandysime situaciją išspręsti.


 Norėdami įgyvendinti savo teises, kreipkitės el. paštu [email protected]. Nustatysime Jūsų tapatybę ir nagrinėsime Jūsų prašymą. Informuojame, kad ne vėliau kaip per mėnesį Jums atsakysime, kokių veiksmų ėmėmės dėl gauto prašymo.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse  

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 
 Slapukai, signalai ir panašios technologijos


 Šioje Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Detalesnė informacija apie slapukus randama www.alglogistika.lt svetainėje, puslapio apačioje paspaudus „Slapukų politika“.
 

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šios Privatumo politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

UAB „ALG logistika“

Juridinio asmens kodas: 302844015

Buveinės adresas: Vytauto pr. 29, Kaunas

Tel.: +37068292379

El. paštas: [email protected]

 

Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: [email protected]


 Baigiamosios nuostatos

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus atsiųsdami informacinį naujienlaiškį, taip pat ją paskelbsime mūsų internetinėje svetainėje. Jei prisijungsite po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs susipažinote su pakeitimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Privatumo politikos versija visada pateikiama čia: www.alglogistika.lt. 


 Atnaujinta: 2023 m. birželio 30 d.

 

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose PT terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pvz., pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Slapuko naudojimo vieta 

Slapuko pavadinimas 

Paskirtis 

Naudojami duomenys 

Galiojimo terminas

 

 

 

 

 

http://www.alglogistika.lt/

Qtrans cookie test

Slapukas, naudojamas Interneto svetainės qTranslate įskiepio, leidžiančio svetainę pateikti keliomis kalbomis

Duomenys nenaudojami

Iki naršymo sesijos pabaigos

_ga

Slapukas, naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys

Unikalus ID numeris

2 metai

_gat

Slapukas, naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys

Unikalus ID numeris

1 minutė

_gid

Slapukas, naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys

Unikalus ID numeris

1 diena

NID

Slapukas, suteikiantis unikalų ID, kurį „Google“ naudoja įsiminti Jūsų pasirinkimus ir kitą reikšmingą informaciją, o taip pat pateikti personalizuotas reklamas, paremtas naujausiomis paieškomis ir ankstesnėmis sąveikomis

Unikalus ID numeris

6 mėnesiai

 

Slapukų naudojimas

Jums besilankant Interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi Interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

 • slapukai suteikia galimybę atpažinti jus, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos;
 • slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;
 • slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.

Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:

 • būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pvz., suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti;
 • veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą;
 • funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį svetainėje. Pvz., šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip jūsų vartotojo vardas.

Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

 • administruodami Interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai;
 • naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad išjungę slapukus, jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių PT neatitikimą, saugumo spragą mūsų Interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: UAB „ALG logistika“
Kauno m. sav. Kauno m. Vytauto pr. 29
Telefonu: (8 37) 34 19 30
El. paštu: [email protected]
arba kreipkitės į mūsų įmonės Duomenų apsaugos pareigūną: pareigū[email protected].

Skundų pateikimas

Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija:

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. paštas [email protected]

Baigiamosios nuostatos

Šios PT peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę PT, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir / ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia PT versija visada pateikiama svetainėje http://www.alglogistika.lt.

Dokumentas patvirtintas 2019 m. vasario 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. ALGL\ĮS\19\09

Paskutinį kartą PT peržiūrėtos 2019 m. vasario 26 d.

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politika

 

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politikoje (toliau – Politika) Jūs rasite išsamią informaciją apie Alma littera įmonių grupės įmonių (toliau – Bendrovė arba mes) vykdomą kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymą.  Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Asmens duomenų valdytojai – Alma littera įmonių grupės įmonės.

 

Alma littera įmonių grupės įmonės yra šios:

UAB Alma littera, j.a.k. 120029537, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, el. p. [email protected]

UAB ALG knygynai, j.a.k. 125940686, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, el. p. [email protected]

UAB Alma littera sprendimai, j.a.k. 225586480, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, el. p. [email protected]

UAB ALG logistika, j.a.k. 302844015, Vytauto pr. 29, LT-44352 Kaunas , el. p. [email protected]

UAB Nirija, j.a.k. 306075272, Jogailos g. 9, Vilnius, el. p. [email protected]

 

Alma littera įmonių grupės įmonių duomenų apsaugos pareigūno el. p.: [email protected]

Dėmesio! Jūsų duomenų valdytojas yra ta įmonė, kuriai teikiate / siunčiate savo duomenis.

 

 1. 1.        Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl (kokiu tikslu)?

1.1.   Atrankos į darbo vietą vykdymas ir Jūsų kandidatūros vertinimas

Duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Tvarkymo terminas

Bendroji informacija apie kandidatą: kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose;

Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys;

Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai;

 

Jūsų sutikimas*, kuris laikomas gautu, kai pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ar kitus dokumentus norėdami kandidatuoti į darbo vietą. Sutikimą galite bet kada atšaukti, parašydami [email protected].

 

Atrankos vykdymo metu ir 1 mėnesį po jos pasibaigimo, nebent sutikimą atšauksite anksčiau.

Duomenų pateikimas nėra privalomas, tačiau tokiu atveju neteksite galimybės kandidatuoti.

1.2.   Kandidatų duomenų bazės administravimas

Jeigu Jūs pageidaujate gauti pasiūlymus apie Bendrovėje vykdomas darbuotojų atrankas, mes įtrauksime Jūsų duomenis į kandidatų duomenų bazę.

Duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Tvarkymo terminas

Bendroji informacija apie kandidatą: kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose;

Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys;

Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai;

Jūsų sutikimas, kuris laikomas gautu, kai jūs išreiškiate pageidavimą būti įtraukti į kandidatų duomenų bazę. Sutikimą galite bet kada atšaukti, parašydami [email protected].

 

1 metai po atrankos pabaigos, nebent sutikimą atšauksite anksčiau.

Duomenų pateikimas nėra privalomas.

 1. 2.        Ilgesnis duomenų tvarkymo (saugojimo) terminas

 Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 •  esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 1. 3.           Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Dažniausiai Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų - kai Jūs atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą ir (ar) pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.).

Taip pat galime gauti informaciją iš kitų Alma littera įmonių grupės įmonių, jei jūs davėte sutikimą gauti pasiūlymus dėl laisvų darbo vietų.

Informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų CV ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus mes taip pat galime gauti iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz. iš Užimtumo tarnybos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“).

Tam tikrą informaciją apie Jus mes taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų, pvz. Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių. Tačiau tokią informaciją mes rinksime tik tuo atveju, jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti rekomendaciją arba atsiliepimą apie Jus.

Kai parašote mums el. laišką arba atsakote į Jums siųstą laišką.

 1. 4.    Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti personalo atrankos ir (ar) vertinimo paslaugų teikėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Jeigu Jūs dalyvaujate atrankoje vadovaujančiai pozicijai užimti, mes Jūsų kandidatūrą ir Jūsų duomenis galime pateikti mūsų kontroliuojančioms bendrovėms, kurios pagal mūsų įmonių grupėje galiojančias procedūras dalyvauja vadovaujančių darbuotojų kandidatūrų vertinimo ir (ar) karjeros sprendimų priėmimo procesuose.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Galime atskleisti/perduoti jūsų informaciją trečiajai šaliai bendrovės reorganizavimo, atskyrimo, verslo ar jo dalies pardavimo, perdavimo, nuomos, taip pat verslo kaip turtinio įnašo įnešimo į kitą juridinį vienetą ar bankroto atveju;

 1. 5.      Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis Europos Sąjungos teritorijoje. Jei atsirastų poreikis perduoti Jūsų duomenis už Europos Sąjungos ribų, mes būtinai apie tai Jus informuosime ir tai atliksime pagal teisės aktų reikalavimus.

 1. 6.      Kokias teises Jūs turite:
 • Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
 • Teisė ištaisyti asmens duomenis: Jeigu pasikeitė Jūsų kandidatavimo dokumentuose mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
 • Teisė atšaukti sutikimą: Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.
 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą:  Duomenis, kuriuos iš Jūsų gavome kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant (taikoma tik kandidatų duomenų bazėje tvarkomų Jūsų duomenų atžvilgiu), Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.
 • Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus el. paštu: [email protected]. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos  g. 17, Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: [email protected]).
 1. 7.    Prašymų nagrinėjimo tvarka

Mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įsitikinę Jūsų tapatybe, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz. dėl itin didelės informacijos apimties) arba jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

 1. 8.        Duomenų saugumas

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

 1. 9.    Interneto svetainė, slapukai, signalai ir panašios technologijos

Jei jūs naudojatės www.pegasas.lt interneto svetaine, susipažinkite su Privatumo politika ir Slapukų politika bei nustatymais, kurie skelbiami interneto svetainėje: https://www.pegasas.lt/c/privatumas-ir-slapuku-veikla/.

 

 

 1. 10.     Kokiais būdais galite su mumis susisiekti?

Konkrečios Alma littera įmonių grupės įmonės kontaktai nurodyti viršuje.

Duomenų apsaugos pareigūno el. p.: [email protected]

 

 1. 11.     Baigiamosios nuostatos

Naujausia Alma littera įmonių grupės įmonių Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politikos versija visada pateikiama interneto svetainėje http://www.pegasas.lt.

Dokumentas atnaujintas 2023-04-06

 

________________________

alma littera įmonių grupė